Яг өмнө минь хэвтэж байгаа зүйлийг олж харах л надад хамгаас хэцүү байдаг. Хөдөлмөрт шунан дурлахгүйгээр авъяас билэгтэн, суут ухаантны аль аль нь ч гарахгүй. (Д.И.Менделеев) Ажиллах л хэрэгтэй! Ажил хөдөлмөр гэдгийг мэдэхгүй учраас л бид амьдралыг хар бараанаар харж уйтгарлан суудаг. (А.П.Чехов)

2013/06/08

ШУТИС "Нефть хийн аж үйлдвэрийн үндэс" номыг хүргэж байна


Энэхүү ном нь зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан бөгөөд уншиж мэдлэг хурааж болох боловч татаж авах боломжгүй болно.

Өмнох үг
Манай улсад 1990-ээд оны эхнээс эх орондоо нефтийн инженерүүдийг бэлтгэж эхэлснээс хойш эдүгээ хүртэл 10 гаран жилийн хугацаа өнгөрчээ. Мэргэжлийн зөвхөн эх хэл дээр тодорхой ямарч ном сурах бичиг ховор байгаа нь энэ чиглэлийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэхэд учирсан гол бэрхшээлүүдшийн нэг байв. Нэн ялангуяа мэргэжлийн чиг баримжаагаа сонгож, анх танилцаж буй оюутан сурагцагчдад нефть хийн салбарын зорилго, бүтэц, үйл ажиллагааны талаар суурь ойлголтуудыг өгөхөд мэргэжлийн суурь ухаааны сурах бичиг зайлшгүй шаардлагатай болсон билээ.
 Энэ шаардлагыг ямар нэгэн хэмжээгээр хангах биелүүлэх үүднээс "Нефтийн аж үйлдвэрийн үндэс" УБ.1997.118х. номыг анх гаргасан богоод уг номыг цаашвд дэлгэрүүлэн Нефть хийн мэргэжлээр суралцагвдад зорнулсан энэхүү сурах бичгийг туурвив.
Энэхүү сурах бнчнгт дэлхинн бусад улс орнуудад энэ чнглэлээр бичигдсэн ном зохнолоос санаа авсан зүнл байх боловч "Нефтийн аж үипдвэрийн үвдэс" "Нефть. нефтийн бүтээгдэхүүн" зэрэг мэргэжлийн суурь хичээлүүдийг заах, зуны хээрннн танилцах дадпагыг явуулах явцад хэрэглэсэн арга зүйг ашнглаж нефть хийн инженерийн ухааны үндсийг аль болохоор оргон хүрээтэй, түгээмал хапбэрээр авч үзэхнйг хнчээв. Монгол эх оронд маань зовхон нефтннн тодийгүй хийн мэргэжнлтнүүд бэлтгэгдэх болсонтон холбогдон нефть, нефтнйн бүтээгдэхүүний тодннгүн, байгалийн хийн болон хнйн түлшний асуудлуудч энэ сурах бичигт тусгагдсан болно. Уг номыг туурвнхдаа бид аливаа улс орны эдийн засагт суурь ач холбогдолтой богоод хэрэглэгвдийг шатахуун- түлш, тос-тосолгооны материал, химийн аж үйлдвэрийг түүхнн эдээр хангах зорнлго бүхнй нефть хийн салбарын геологнйн судалгаа, өрөмдлөголборлолт, боловсруулалт- бүтээгдэхүүшш үйлдвэрлэл, хадгапапт-тээвэрлапт-түгээлт, байгууламж-ашиглалт, эдийн засаг-менежмент, ходолмор хамгаалал, хууль эрх зүй, экологи байгаль хамгааллын асуудлуудыг нж бүрнээр нь авч үзэх зорилт тависан болно. Энэ сурах бнчиг нь агуулга, хүрээ, снстемчлэлээрээ нефть хийн инженерийн сатбарын бакапаврын шатны оюутнуудад мэргэжлийн суурь мэдпэг олгоход зориулагдсан боловч магнстр, докторын шатны суралцагчнд мэргэжлийн чнглэлээр ажиллагч хэн бүхэнд нефть хнйн инженернйн ухааны суурь ойлголт, мэдээллийг авахад тус дохом болох талтай. Уншигч тань толнлуулж буй энэхүү сурах бнчгнйн талаар санал шүүмжлэл, зо&полгоо, сэтгэгдпээ Монгол улс Улаанбаатар-210620. ш/х-13 гэсэн хаягаар ирүүлнэ үү.

Номын хур арвин, шавийн эрдэм их байж. монгол эх оронд маань нефть хнйн салбар
цогцолбороороо улам бүр цэцэглэн хөгжихийн олзийтэй ерөөлнйг дэвшүүлье.                           Профессор Ж.Цэвээнжав.
Номыг татаж авах

1. Нефть хийн салбарын зорилго, бүтэц, үйл ажиллагаа:


2. Нефть ба хий, тэдгээрийн шинж чанарууд:


3. Нефть хийн геологи, хайгуул, судалгааны аргууд:

4. Нефть хийн өрөмдлөг:

5. Нефть хийн орборлолт:

6. Нефть хийн боловсруулалт:

7. Нефть хийн бүтээгдэхүүнүүд:

8. Нефть хий, тэдгээрийн бүтээгдэхүүний хадлгалалт, тээвэрлэлт, түгээлт:

9.Нефть хийн салбарын эдийн засаг, менежмент, маркетинг:

10.Нефть хийн салбарын хөдөлмөр хамгаалалт, экологи:

No comments:

Post a Comment

Сэтгэгдлээ энд үлдээн үү!!! Таны бичсэн сэтгэгдлийг хянаж үзээд хэвлэнэ.