Яг өмнө минь хэвтэж байгаа зүйлийг олж харах л надад хамгаас хэцүү байдаг. Хөдөлмөрт шунан дурлахгүйгээр авъяас билэгтэн, суут ухаантны аль аль нь ч гарахгүй. (Д.И.Менделеев) Ажиллах л хэрэгтэй! Ажил хөдөлмөр гэдгийг мэдэхгүй учраас л бид амьдралыг хар бараанаар харж уйтгарлан суудаг. (А.П.Чехов)

2011/04/03

Органик бодисын найрлага дахь нүүрстөрөгч, устөрөгчийг тодорхойлох


Íүүðñòөðөã÷, óñòөðөã÷èéã иëðүүëýõ àðãà нü îðãàíèê íýãäëèéã íóíòàã çýñèéí îêñèä (II)-òîé õîëüæ õү÷òýé õàëààõàä óã íýãäýë íü çýñèéí îêñèäûí õү÷èëòөðөã÷өөð èñýëäýæ óñ, íүүðñòөðөã÷èéí îêñèä (IV) óүñãýí çàäðàõ óðâàë äýýð òóëãóóðëàäàã.

Õóóðàé õóðóó øèëýíä áàãà çýðýã íóíòàã çýñèéí îêñèä (II), òүүíýýñ áàðàãöààëáàë 2—Ç äàõèí áàãà íóíòàã ýëñýí ÷èõýð (Ñ12Í22Î6) óðüä÷èëàí óñãүé áîëãîñîí áóñàä îðãàíèê íýãäëээñ àâñàí ÷ áîëíî)-õèéæ ñàéòàð õîëèíî. Óã õóðóó øèëíèé àìñàð õàâüöàà õýñýãõýí õөâөí õèéæ äýýðýýñ íü óñãүé áîëãîñîí çýñèéí ñóëüôàòààñ ÿëèìãүéã õèéãýýä õóðóó øèëèéã õèé äàìæóóëàõ òàõèð õîîëîé áүõèé áөãëөөãөөð ñàéòàð áөãëө. Õèé äàìæóóëàõ õîîëîéí үçүүð íü õөâөíä áàðàã òóëæ áàйõ íü çүéòýé. Õèé äàìæóóëàõ õîîëîéí íөãөө үçүүðèéã êàëüöèéí óñòàé õî¸ð äàõü õóðóó øèëíèé ¸ðîîëä íü õүðòýë äүðñýí áàéíà. Áàãàæèéã óãñàðñнû äàðàà à—õóðóó øèë äýõ õîëüöûã ¸ðîîëîîñ íü õөâөí õүðòýë òóóøèä íü õàëààãóóðààð õàëàà.

Õóðóó øèëíèé äîòîð ÿìàð үçýãäýë àæèãëàãäàâ. Çýñèéí ñóëüôàò øîõîéí óñàíä ÿìàð өөð÷ëөëò áîëîâ.

à—õóðóóí øèë íü õýâòýý, ýñâýë àìñàð òèéøýý ÿëèìãүé õàçãàé áàéõ íü çүéòýé. ßâàãäñàí òóðøëàãààñ îðãàíèê áîäèñûí ÷àíàðûí íàéðëàãûã òîäîðõîéëîõîä ÿìàð äүãíýëò ãàðãàæ áîëîõ áàéíà âý? Òîäîðõîéëñîí îðãàíèê íýãäýë íүүðñòөðөã÷èéí 14 àòîì àãóóëñàí õàíàñàí íүүðñ-óñòөðөã÷ ãýæ үçýýä çýñèéí îêñèä (II)-îîð áүðýí èñýëäүүëýõ óðâàëûí òýãøèòãýë áè÷.

No comments:

Post a Comment

Сэтгэгдлээ энд үлдээн үү!!! Таны бичсэн сэтгэгдлийг хянаж үзээд хэвлэнэ.